Câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh ngành hàng không

Câu hỏi phỏng vấn xin việc ở sân bay hay những câu hỏi phỏng vấn ngành hàng không chú trọng vào những yếu tố nào liệu bạn đã biết chưa? Theo dõi và đừng bỏ lỡ câu trả lời ở bài viết dưới đây nếu bạn đang có ý định thi tuyển ngành hàng không nhé!

Xem thêm bài viết liên quan:

 1. Describe a situation where you persuade others to listen to your way.

Mô tả một tình huống mà bạn thuyết phục người khác nghe theo cách làm của
bạn.

 1. Give me some examples, convince me that you can adapt to a wide variety
  of people, situations, and different environments.

Đưa ra các ví dụ và  thuyết phục tôi rằng bạn có thể thích ứng với
nhiều người, nhiều tình huống và các môi trường khác nhau.

 1. Describe the project you were responsible for starting. What did you do?
  How did it work?

Mô tả dự án bạn chịu trách nhiệm bắt đầu. Bạn đã làm gì? Làm thế nào để nó
hoạt động hiệu quả?

NHẬP MÃ TACT20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 1. When do you find that there are some things you do not agree with your
  boss? How did you approach him and what was the result?

Khi nào bạn thấy rằng có một số điều bạn không đồng ý với sếp? Bạn đã tiếp
cận anh ta như thế nào và kết quả là gì?

 1. Give me an example when you had to manage multiple projects at the same
  time. How did you prioritize them?

Hãy cho tôi một ví dụ khi bạn phải quản lý nhiều dự án cùng một lúc. Bạn đặt
ưu tiên cho những vấn đề đó như thế nào?

 1. What problem did you encounter and how to deal with it?

Bạn đã gặp phải vấn đề gì lớn và bạn đối phó với nó như thế nào?

 1. Describe the relationship that should exist between a supervisor and
  subordinates?

Mô tả mối quan hệ giữa giám sát viên và cấp dưới?

 1. What is the process for take-off?

Quy trình cất cánh là gì?

 1. What is the process for landing?

Quy trình hạ cánh là gì?

 1. How would you resolve an emergency during the flight?

Bạn giải quyết trường hợp khẩn cấp xảy ra trong chuyến bay như thế nào?

 1. How would you modify a flight path?

Bạn sẽ thay đổi đường bay như thế nào?

 1. What is the SALR in meteorology?

SALR trong khí tượng học là gì?

 1. When should you increase your final reserve fuel to 45 minutes?

Khi nào bạn nên tăng lượng nhiên liệu dự trữ cuối cùng lên 45 phút?

 1. Give me an example of a situation you have faced when the “pressure was
  on”. What happened? How did you handle it?

Hãy cho tôi một ví dụ về một tình huống mà bạn phải đối mặt với áp lưc.
Chuyện gì đã xảy ra? Bạn đã giải quyết nó như thế nào?

 1. Can you define V1?

Bạn có thể định nghĩa V1 không?

 1. Can you define balanced field length?

Bạn có thể xác định độ dài cân bằng đường băng?

 1. Can you define SOPs?

Bạn có thể định nghĩa SOPs

 1. Have you ever broken an SOP? If so, why and when?

Bạn đã bao giờ làm hỏng một SOP? Nếu có, tại sao và khi nào?

 1. Have you ever flown with mechanical problems? If so, how did you handle
  it?

Bạn đã bao giờ bay với các vấn đề cơ khí? Nếu có, bạn đã giải quyết nó như
thế nào?

 1. What would you do if you lost an engine during take off?

Bạn sẽ làm gì nếu mất một động cơ trong khi cất cánh?

 1. Give me an example of a situation when you disagreed with someone on the
  job. What were your options for settling it? Why did you choose the option you
  did?

Hãy cho tôi một ví dụ về một tình huống khi bạn không đồng ý với ai đó trong
công việc. Các cách để bạn giải quyết tình huống là gì? Tại sao bạn chọn cách
giải quyết đó?

 1. Give me an example of a decision you had to make quickly or under
  pressure. How did you approach and make it work ?

Hãy cho tôi một ví dụ về một quyết định mà bạn phải đưa ra một cách nhanh
chóng hoặc dưới áp lực. Làm thế nào bạn tiếp cận và khiến nó hoạt động hiệu
quả?

 1. Tell me about the time period when you had to go above and beyond the
  call of duty in order to get a job done.

Nói cho tôi biết về khoảng thời gian khi bạn phải làm quá nhiệm vụ của mình
để hoàn thành công việc.

 1. Give me an example of an important goal that you had set out in the past
  and tell me about your success in achieving it.

Hãy cho tôi một ví dụ về một mục tiêu quan trọng mà bạn đã đặt ra trong quá
khứ và cho tôi biết về việc bạn thành công đạt được nó.

Trên đây là những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh về chuyên ngành hàng không mà bạn có thể tham khảo để rút kinh nghiệm hoặc giúp cho bản thân cảm thấy tự tin để vượt qua vòng phỏng vấn đầy cam go. Chúc các bạn thành công!

Bình luận

Bình luận