Phân loại và cách dùng Đại từ sở hữu trong tiếng Anh

Đại từ sở hữu trong tiếng Anh để nói về sự sở hữu. Tương tự tiếng Việt, đại từ sở hữu có chức năng quan trọng giúp tránh lặp danh từ, cụm danh từ trong câu trước hoặc cả đoạn văn. Điều này giúp các câu gọn và tạo sự đồng nhất. Sau đây là những kiến thức quan trọng về đại từ sở hữu mà chúng ta nên ghi nhớ.

1. Khái niệm về đại từ sở hữu trong tiếng anh

Như cái tên của nó ,trong tiếng anh đại từ sở hữu là những đại từ chỉ sự sở hữu, được sử dụng thường xuyên nhằm tránh sự lặp từ ở những câu phía trước.

Ví dụ:

Her house is wide. Mine is narrow

Nhà của cô ấy rộng. Nhà của tôi hẹp.

NHẬP MÃ TACT5TR - GIẢM NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ở đây đại từ sở hữu được sử dụng với vai trò là 1 chủ ngữ của câu thứ hai. Nhằm thay thế cho danh từ ngôi nhà ở câu thứ nhất, tùy nhiên nhấn mạnh sự sở hữu là “của tôi” chứ không phải “của cô ấy” như ở câu thứ nhất.

2. Phân loại các đại từ sở hữu 

Phân loại các đại từ sở hữu
Phân loại các đại từ sở hữu

Trong tiếng Anh gồm có 7 đại từ sở hữu được sử dụng tùy theo ngôi mà người nói sử dụng.

minecủa tôiVí dụ: Your car is not as expensive as mine.
Ourscủa chúng taVí dụ: This land is ours
Yourscủa bạnVí dụ: I am yours.
hiscủa anh taVí dụ: How can he eat my bread not his?
hercủa cô ấyVí dụ: I can’t find my stapler so I use hers.
theirscủa họVí dụ: This house is not mine I borrow theirs
itscủa nóVí dụ: The team takes pride in its speaking abilities

3. Vị trí của đại từ sở hữu trong câu 

Với vai trò của một đại từ thì đại từ sở hữu cúng đứng ở các vị trí mà đại từ thông thường có thể đứng.. Đó là 

 • Chủ ngữ 

Ví dụ : Her house is wide. Mine is narrow

 • Vị ngữ

Ví dụ: I’m yours

 • Tân ngữ

Ví dụ: I bought my bicycle yesterday. He bought his last month

 • Đứng sau giới từ

Ví dụ: I could understand with her problem easily but I don’t know what to do with mine.

4. Cách dùng đại từ sở hữu

 • Thay thế cho danh từ có chứa tính từ sở hữu 

     Ví dụ: Her shirt is blue, and mine is red..

         Áo của cô ấy màu xanh và của tôi màu đỏ

 • Câu sở hữu kép 

     Ví dụ: She is a good friend of mine

Cô ấy là một người bạn tốt của tôi

Tuy nhiên trường hợp danh từ + of + ĐTSH như trên là rất hiếm gặp trong giao tiếp. Hầu như chỉ sử dụng trong văn chương.

 • Ngôi thứ 2, cuối thư với vai trò như một quy ước

Ví dụ: Để kết thúc một bức thư, ta thường viết:

Yours sincerely,

Yours faithfully,

5. So sánh phân biệt đại từ sở hữu và tính từ sở hữu

Giống nhau

Cùng dùng để chỉ sự sở hữu

Khác nhau 

 • Đại từ sở hữu: Bản thân nó đã mang nghĩa của một cụm danh từ  Do đó KHÔNG đi thèm với bất kỳ danh từ nào khác
 • Tính từ sở hữu: LUÔN đi cùng với danh từ, bổ nghĩa cho danh từ đó 

6. Bài tập về đại từ sở hữu

Bài tập I. Replace the personal pronouns by possessive pronouns.

 1. This book is (you) ……yours…
 2. The ball is (I) . ……………
 3. The blue house is (we) . ……………
 4. The bag is (she) . ……………
 5. We met Peter and Marry last afternoon. This garden is (they) . ……………
 6. The hat is (he) . ……………
 7. The pictures are (she) . ……………
 8. In our garden is a bird. The nest is (it) . ……………
 9. This dog is (we) . ……………
 10. This was not my mistake. It was (you) . ……………

Choose the right answer 

 1. Jimmy has already done her work , but I’m saving ………  until later
 2. hers        b. her       c. mine            d. my
 3. She has broken ………  arm.
 4. hers        b. her       c. his
 5. His car needs to be fixed, but ………  is working.
 6. mine        b. his       c. our            d. their
 7. (1)……… computer is a desktop, but (2)………  is a laptop.

(1)a. hers        b. her       c. mine            d. my

(2)a. you        b. your       c. yours            d. my

 1. We gave them (1)………   number, and they gave us (2)………  .

(1)a. ours        b. mine       c. our            d. yours

(2)a. their        b. theirs       c. ours            d. mine

Đáp án 

Bài tập I

 1. Yours
 2. Mine
 3. Ours
 4. Her
 5. Theirs
 6. His
 7. Her
 8. Its
 9. Ours
 10. yours

Bài tập 2 

 1. c
 2. b
 3. B
 4. (1) – b ,(2) – c
 5. (1) – c ,(2) – b

Có thể thấy kiến thức về đại từ sở hữu không nhiều và phức tạp như những đại từ khác trong tiếng Anh. Vì vậy, các bạn hãy cố gắng ghi nhớ các kiến thức và làm đúng các bài tập ngữ pháp về đại từ sở hữu nhé! Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Bình luận