11 bài tập câu tường thuật từ cơ bản đến nâng cao

Câu tường thuật (Reported Speech) là dạng ngữ pháp được sử dụng thường xuyên trong tiếng Anh, bởi vì nó thường xuất hiện trong các cuộc nói chuyện hằng ngày. Mặc dù vậy, hiện nay vẫn có không ít người nắm chắc đâu mới chính xác là câu tường thuật trong tiếng anh, bởi vì độ phức tạp ngôn ngữ và cấu trúc từ ngữ

Trước đây, chúng mình đã chia sẻ những lý thuyết câu tường thuật đầy đủ và ví dụ minh họa.Vì vậy hôm nay, Tienganhcaptoc sẽ chia sẻ đầy đủ lý thuyết câu tường thuật, ví dụ trực quan và các dạng bài tập câu tường thuật có đáp án chi tiết cho bạn.

Cùng tìm hiểu nhé!

Bài tập câu tường thuật từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập câu tường thuật
Bài tập câu tường thuật

Bài tập 1

Viết lại các câu sau sử dụng cách nói gián tiếp.

1.“Open the door.” he said to them.

NHẬP MÃ TACT20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

He told them………………………………………………………….

2. “Where are you going?” he asked her.

He asked her where…………………………………………………

3. “Which way did they go?” he asked.

He asked… …………………………………………………………….

4. “Bring it back if it doesn’t fit.”, I said to her.

I told… ………………………………………………………………….

5. “Don’t try to open it now.” she said to us.

She told… ………………………………………………………………

6. “Is it going to be a fine day today?” I asked her.

I asked her… …………………………………………………………..

7. “He’s not at home.”, she said.

She said that… ………………………………………………………..

8. “Is the bus station far away?” the girl asked.

The girl wanted to know… ……………………………………….

9. “Don’t stay out late, Ann.” Tom said.

Tom told Ann… ………………………………………………………

10. “Please let me borrow your car.” he said to her.

He asked… ………………………………………………………………

11. “Jean, have you seen my gloves?” Thomas asked.

Thomas asked Jean………………………………………………..

12. Don’t leave the window open, Mary.”, I said.

I told Mary…. ………………………………………………………….

13. “I’ll have a cup of tea with you.” she said.

She said that…

14. “I’ll pay him if I can.” she said.

She said that… ………………………………………………………….

15. “What are you going to do next summer?” she asked.

She asked us…. ………………………………………………………….

16. “I’ll phone you tomorrow.” he told Jack.

He told Jack that…. …………………………………………………….

17. “Can I sit beside you, Jean?” Tom asked.

Tom asked Jean…. ……………………………………………………..

18. “I want a camera for my birthday.” he said.

He said that…. ………………………………………………………….

19. “Don’t keep the door locked.” he said to us.

He told us…. ………………………………………………………….

20. “How long are you going to stay?” I asked him.

I asked him how long….

21. “Are you going by train?” she asked me.

She wanted to know…. …………………………………………..

22. “Don’t use too much hot water.” she said to us.

She asked us…. ……………………………………………………..

23. “Will you come to my party?” she said to me.

She invited me…. ……………………………………………………

24. “Don’t do it again.” she said to them.

She told them…………………………………………………………

25. “ Did Mr Brown send the potatoes to you?” she asked.

She asked……………………………………………………………..

26. “Don’t get your shoes dirty, boys.” she said.

She told………………………………………………………………..

27. “What do you want for lunch today, Peter?” Mary asked.

Mary asked……………………………………………………………..

28. “Can I borrow your typewriter, Janet?” asked Peter.

Peter asked if ……………………………………………………………..

29. “Why didn’t I get a computer before?” thought the office manager.

The office manager wondered……………………………………………………

30. “You had better not lend him any more money, Elizabeth.’’ said John.

John advised Elizabeth………………………………………………………………

31. “You stole my best cassette, Amanda!” said John.

John accused……………………………………………………………………………

32. “ You damaged my bicycle, John!” said Mary.

Mary accused…………………………………………………………………………..

33. “When was your little boy born?” said the nurse to Mrs. Bingley.

The nurse asked Mrs. Bingley………………………………………………………

34. “You should exercise more, Mr. Robert.” the doctor said.

The doctor advised……………………………………………………………………..

35. “Will I find a job?”, Tim said to himself.

Tim wondered……………………………………………………………………………

36. “I’m sorry I gave you the wrong number.” said Paul to Susan.

Paul apologized………………………………………………………………………….

37. “When is the first day of your holiday, Peter?” Martha asked.

Martha asked Peter when……………………………………………………………

38. “Can I have a new bicycle?” said Anna to her mother.

Anna asked………………………………………………………………………………..

39.. “Don’t leave the house until I get back, William.”, his mother said.

William’s mother said………………………………………………………………..

40. “Don’t bite your nails.” said Mrs. Rogers to her son.

Mrs. Rogers told……. …………………………………………………………………..

41. “I’ve seen the film three times, Mary.” said George.

George said………………………………………………………………………………..

42. “I’m sorry, Angela.” said Martin, “I’m afraid I’ve damaged your car.”

Martin apologized……………………………………………………………………….

43. “Have you had enough for lunch?” the landlady asked us.

The landlady asked……………………………………………………………………..

44. “ John, please don’t tell anyone my new address.” said Mary.

Mary asked………………………………………………………………………………..

45. “Breakfast will not be served after 9. 30.” said the notice.

The notice said that……………………………………………………………………

46. “Where is the best place to buy souvenirs?”

I asked……………………………………………………………………………………..

47. “Don’t forget to bring your passport with you tomorrow.”

She reminded me ……………………………………………………………………..

48. “Do not write on the wall.” said the teacher to the boys.

The teacher told the boys……………………………………………….

49. “How many jobs have you had since 2000?” the interviewer asked Mr. Simpson.

The interviewer asked …………………………………………………………………

50. “Why didn’t you report the incident to the police?” the officer asked the frightened witness.

The officer wanted to know………………………………………………………….

bài tập câu tường thuật
Bài tập câu tường thuật

Đáp án 1

1. He told them to open the door.

2. He asked her where she was going.

3. He asked me which way they had gone.

4. I told her to bring it back if it didn’t fit.

5. She told us not to try to open it then.

6. I asked her whether/ if it was going to be a fine day that day.

7. She said that he was not at home.

8. The girl wanted to know whether/ if the bus station was far away.

9. Tom told Ann not to stay out late.

10. He asked her to let him borrow her car.

11. Thomas asked Jean whether/if she had seen his gloves.

12. I told Mary not to leave the window open.

13. She said that she would have a cup of tea with me.

14. She said that she would pay him if she could.

15. She asked us what we were going to do the following summer.

16. He told Jack that he would phone him the following day.

17. Tom asked Jean whether/if he could sit beside her.

18. He said that he wanted a camera for his birthday.

19. He told us not to keep the door locked.

20. I asked him how long he was going to stay.

21. She wanted to know whether I was going by train.

22. She asked us not to use too much hot water.

23. She invited me to come to her party.

24. She told them not to do it again.

25. She asked whether/ if Mr. Brown had sent the potatoes to me.

26. She told the boys not to get their shoes dirty.

27. Mary asked what Peter wanted for lunch that day.

28. Peter asked Janet whether/ if he could borrow her typewriter.

29. The office manager wondered why he hadn’t got a computer before.

30. John advised Elizabeth not to lend him any more money.

31. John accused Amanda of stealing his best cassette.

32. Mary accused John of damaging her bicycle.

33. The nurse asked Mrs. Bingley where her little boy had been born.

34. The doctor advised Mr. Robert to take more exercise.

35. Tim wondered whether/ if he would find a job.

36. Paul apologized to Susan for giving her the wrong number.

37. Martha asked Peter when the first day of his holiday was.

38. Anna asked her mother whether/ if she could have a new bicycle.

39. William’s mother told him not to leave the house until she got back.

40. Mrs. Rogers told her son not to bite his nails.

41. George said to Mary that he had seen the film three times.

42. Martin apologized to Angela for having damaged her car.

43. The landlady asked us whether/if we had had enough for lunch.

44. Mary asked John not to tell anyone her new address.

45. The notice said that breakfast would not be served after 9.30.

46. I asked where the best place to buy souvenirs was.

47. She reminded me to bring my passport with me the following day.

48. The teacher told the boys not to write on the wall.

49. The interviewer asked Mr. Simpson how many jobs he had had since 2000.

50. The officer wanted to know why the frightened witness hadn’t reported the incident to the police.

Bài tập 2

Viết lại câu

1. “Where is my umbrella?” she asked.

She asked……………………………………… ………………….

2. “How are you?” Martin asked us.

Martin asked us………………………………………… ……………….

3. He asked, “Do I have to do it?”

He asked……………………………………… ………………….

4. “Where have you been?” the mother asked her daughter.

The mother asked her daughter…………………………………… …………………….

5. “Which dress do you like best?” she asked her boyfriend.

She asked her boyfriend………………………………….. ……………………..

6. “What are they doing?” she asked.

She wanted to know………………………………………. …………………

7. “Are you going to the cinema?” he asked me.

He wanted to know………………………………………. …………………

8. The teacher asked, “Who speaks English?”

The teacher wanted to know………………………………………. …………………

9. “How do you know that?” she asked me

She asked me………………………………………… ……………….

10. “Has Caron talked to Kevin?” my friend asked me.

My friend asked me………………………………………… ……………….

Đáp án 2

1. She asked where her umbrella was.

2. Martin asked us how we were.

3. He asked if he had to do it.

4. The mother asked her daughter where she had been.

5. She asked her boyfriend which dress he liked best

6. She wanted to know what they were doing

7. He wanted to know if I was going to the cinema

8. The teacher wanted to know who spoke English

9. She asked me how I knew that

10. My friend asked me if Caron had talked to Kevin

Bài tập 3

Bài tập viết lại câu tường thuật

1. “What’s the time?” he asked.

→ He wanted to know ………………………………………….. .

2. “When will we meet again?” she asked me.

→ She asked me ………………………………………….. .

3. “Are you crazy?” she asked him.

→ She asked him ………………………………………….. .

4. “Where did they live?” he asked.

→ He wanted to know ………………………………………….. .

5. “Will you be at the party?” he asked her.

→ He asked her ………………………………………….. .

6. “Can you meet me at the station?” she asked me.

→ She asked me ………………………………………….. .

7. “Who knows the answer?” the teacher asked.

→ The teacher wanted to know ………………………………………….. .

8. “Why don’t you help me?” she asked him.

→ She wanted to know ………………………………………….. .

9. “Did you see that car?” he asked me.

→ He asked me ………………………………………….. .

10. “Have you tidied up your room?” the mother asked the twins.

→ The mother asked the twins ………………………………………….. .

Đáp án 3

1. He wanted to know what the time was

2. She asked me when we would meet again

3. She asked him if he was crazy

4. He wanted to know where they had lived

5. He asked her if she would be at the party

6. She asked me if I could meet her at the station

7. The teacher wanted to know who knew the answer

8. She wanted to know why he didn’t help her

9. He asked me if I had seen that car

10. The mother asked the twins if they had tidied up their room

Bài tập câu tường thuật
Bài tập câu tường thuật

Bài tập 4

Bài tập câu trực tiếp gián tiếp có đáp án

1. “Stop talking, Joe,” the teacher said.

→ The teacher told Joe ………………………………………….. .

2. “Be patient,” she said to him.

→ She told him ………………………………………….. .

3. “Go to your room,” her father said to her.

→ Her father told her ………………………………………….. .

4. “Hurry up,” she said to us.

→ She told us ………………………………………….. .

5. “Give me the key,” he told her.

→ He asked her ………………………………………….. .

6. “Play it again, Sam,” she said.

→ She asked Sam ………………………………………….. .

7. “Sit down, Caron,” he said.

→ He asked Caron ………………………………………….. .

8. “Fill in the form, Sir,” the receptionist said.

→ The receptionist asked the guest ………………………………………….. .

9. “Take off your shoes,” she told us.

→ She told us ………………………………………….. .

10. “Mind your own business,” she told him.

→ She told him ………………………..

Đáp án 4

1. The teacher told Joe to stop talking

2. She told him to be patient

3. Her father told her to go to her room

4. She told us to hurry up

5. He asked her to give him the key

6. She asked Sam to play it again

7. He asked Caron to sit down

8. The receptionist asked the guest to fill in the form

9. She told us to take off our shoes

10. She told him to mind his own business.

Bài tập 5

Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp

1. “I walked home after the event,” Tom said.

__________________________________________________________.

2. “Do you enjoy listening to music?” Bin asked her.

__________________________________________________________.

3. She said to me “Can you speak Vietnamese?”

__________________________________________________________.

4. “I don’t like this red cap,” she said.

__________________________________________________________.

5. He said to me “I haven’t finished my work”.

__________________________________________________________.

6. “I must go home to make the dinner”,said Linda.

__________________________________________________________.

7. “I have just received a postcard from my aunt,”my best friend said to me.

__________________________________________________________.

8. “Do your sister and brother go to the same school?” Nam asked his friend.

__________________________________________________________.

9. ”Give him a smile,”The photographer told him.

__________________________________________________________.

10. “Don’t discuss this question now,” said my teacher to us.

__________________________________________________________.

11. “If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

__________________________________________________________.

12. “What would you do if you had three days off ?” I asked him.

__________________________________________________________.

13. “If you had listened to my advice, you wouldn’t have made such a big mistakes.” Julia said to LiLi.

__________________________________________________________.

14. “I’m sure she will help you if you ask her.”, he told me.

__________________________________________________________.

15. “I will be surprised if Mary doesn’t pass the exam.”, our teacher said.

__________________________________________________________.

Đáp án 5

1. Tom told me that he had walked home after the event.

2. Bin asked her if she enjoyed listening to music.

3. She asked me if I could speak Vietnamese.

4. She told me that she didn’t like that red cap.

5. He told me he hadn’t finished his work.

6. Linda told me that she must go home to make the dinner.

7. My best friend told me that she/he had just received a postcard from her/his aunt.

8. Nam asked his friend whether her/his sister and brother went to the same school.

9. The photographer told him to give him a smile.

10. My teacher told us not to discuss that question then.

11. She said if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.

12. I asked him what he would do if he had had three days off.

13. Julia told LilLi that she would not have made such a big mistake if she had listened to her advice.

14. He told me that he was sure she would help if I asked her.

15. Our teacher said that she would be surprised of Mary did not pass the exam.

Bài tập câu tường thuật
Bài tập câu tường thuật

Bài tập 6

Chuyển những câu sau sang câu gián tiếp

1.Mr. Smith said: “Where are you going on your vacation this year?

Mr. Smith asked …………………………………………………………….

2.She said: “Did the mechanics finish repairing your car?”

She asked …………………………………………………………………………………

3.She said: “Why has David been looking so miserable lately?”

She asked …………………………………………………………………………………..

4.I asked my friend: “Was anyone hurt in the car accident last month?”

He asked my friend ……………………………………………………………………..

5. She asked me: “How old are you now ?”

She asked me ……………………………………………………………………………….

6. He said to her: “Have you been to town today ?”

She asked her ………………………………………………………………………………..

7. John said: “How long does it take you to get to London, Mary?”

John asked Mary …………………………………………………………………………….

8. The policeman asked the little girl: “What‟s your name?”

The policeman asked the little girl …………………………………………………….

9. Mr. Green said to his secretary: “Who did you talk to a few minutes ago?”

Mr. Green asked his secretary ……………………………………………………………

10. Paul said: “Can you swim, Mary?”

Paul asked Mary …………………………………………………………………………………

11. He said: “Where can I find her in this town?”

He asked ……………………………………………………………………………………………..

12.She asked her son: “Do you know which is the cup you used ?”

She asked her son …………………………………………………………………………………..

Đáp án 6

1. He said to her she was his friend.

2. Johnny said to his mother he didn‟t know how to do that exercise.

3. My brother advised me not to come back before one o‟clock.

4. Mrs Brown told her daughter to cook it in butter.

5. The pupils asked their teacher to give them better marks.

6. My friend asked me if I was going to leave the day after.

7. My mother asked me if I had done my homework.

8. I asked Bill what time he had gone to bed the night before.

9. Paul said that he had to go home then.

10.The policeman said that there was an accident.

11.The children said that they were waiting for the school bus.

12. Mr Brown asked me if I had to go then.

Bài tập 7

Chuyển từ tường thuật trực tiếp sang gián tiếp

1. “He works in a bank”

She said ____________________________________________

2. “We went out last night”

She told me _________________________________________

3. “I’m coming!”

She said ____________________________________________

4. “I was waiting for the bus when he arrived”

She told me _________________________________________

5. “ I’d never been there before”

She said _____________________________________________

6. “I didn’t go to the party” She told me ________________________________________________________

7. “Lucy’ll come later”

She said _______________________________________________

8. “He hasn’t eaten breakfast”

She told me ___________________________________________

9. “I can help you tomorrow”

She said ______________________________________________

10. “You should go to bed early”

She told me ____________________________________________

11. “I don’t like chocolate”

She told me ___________________________________________

12. “I won’t see you tomorrow”

She said _____________________________________________

13. “She’s living in Paris for a few months”

She said _______________________________________________

14. “I visited my parents at the weekend”

She told me ____________________________________________

15. “She hasn’t eaten sushi before”

She said _______________________________________________

16. “I hadn’t travelled by underground before I came to London”

She said _______________________________________________

17. “They would help if they could”

She said ________________________________________________

18. “I’ll do the washing-up later”

She told me ____________________________________________

19. “He could read when he was three”

She said _______________________________________________

20. “I was sleeping when Julie called”

She said ________________________________________________

Bài tập câu tường thuật
Bài tập câu tường thuật

Đáp án 7

 1. She said (that) he worked in a bank.
 2. She told me (that) they went (had gone) out last night (the night before).
 3. She said (that) she was coming.
 4. She told me (that) she had been waiting for the bus when he arrived.
 5. She said (that) she had never been there before.
 6. She told me (that) she didn’t go (hadn’t gone) to the party.
 7. She said (that) Lucy would come later.
 8. She told me (that) he hadn’t eaten breakfast.
 9. She said (that) she could help me tomorrow.
 10. She told me (that) I should go to bed early.
 11. She told me (that) she didn’t like chocolate.
 12. She said (that) she wouldn’t see me tomorrow.
 13. She said (that) she was living in Paris for a few months.
 14. She told me (that) she visited (had visited) her parents at the weekend.
 15. She said (that) she hadn’t eaten sushi before.
 16. She said (that) she hadn’t traveled by underground before she came to London.
 17. She said (that) they would help if they could.
 18. She told me (that) she would do the washing-up later.
 19. She said (that) he could read when he was three.
 20. She said (that) she had been sleeping when Julie called.

Bài tập 8

Viết lại câu thành câu tường thuật

1. Mary said, “I have just got back from New York”

Mary said that ______________________from New York.

2. John said, “I am going to work for a new company next week.”

John said that he ______________________for a new company the week.

3. Our teacher told us, “ Sicily is an island in the southern part of Italy”

Our teacher told us that ______________________in the southern part of Italy.

4. He asked me, “Can I come to the meeting tomorrow?”

He asked ______________________.

5. Jane wondered, “Is he a club member?”

Jane wondered ______________________.

6. The teacher said to Karen, “Please stand up”

The teacher told Karen ______________________.

7. Geraldine said, “Don’t shout!”

Geraldine told us ______________________.

8. Jerry asked me, “Did you see that car over there?”

Jerry asked me ______________________over there.

9. Bobby wanted to know, “Will you be at the party next Saturday”?

Bobby wanted to .______________________

10. The doctor said, “You must stay in bed .”

The doctor ordered me ______________________.

Đáp án 8

1. Mary said, “I have just got back from New York”

Mary said that _she had just gone back_ from New York.

2. John said, “I am going to work for a new company next week.”

John said that he _was going to work_ for a new company the week.

3. Our teacher told us, “ Sicily is an island in the southern part of Italy”

Our teacher told us that _Sicily was an island_ in the southern part of Italy.

4. He asked me, “Can I come to the meeting tomorrow?”

He asked _if I could come to the meeting the following day_.

5. Jane wondered, “Is he a club member?”

Jane wondered _If he was a club member_

6. The teacher said to Karen, “Please stand up”

The teacher told Karen _to stand up_.

7. Geraldine said, “Don’t shout!”

Geraldine told us _not to shout_.

8. Jerry asked me, “Did you see that car over there?”

Jerry asked me _If I had seen that cat_over there.

9. Bobby wanted to know, “Will you be at the party next Saturday”?

Bobby wanted to ._if I would be at the party the following Saturday_

10. The doctor said, “You must stay in bed .”

The doctor ordered me _to stay in bed_.

Bài tập 9

 1. he asked me: “Do you have a red pen?”.
 2. Mom told me, “Cook before your dad comes home.”.
 3. My dad asked me, “Will you come visit me this weekend?”.
 4. Coach told us: “Don’t forget to eat a lot of beef for energy.”.
 5. My mom told us: “Turn off the lights and go to sleep.”

Đáp án 9

 1. He asked me if I had a red pen.
 2. Mom told me to cook before my dad came back home.
 3. My dad asked me if I would visit him over that weekend.
 4. The coach reminded us to eat beef for energy.
 5. My mom ordered us to turn off the lights and go to sleep.

Bài tập 10

Bài tập câu tường thuật trắc nghiệm

1. Lily said she was leaving for Hanoi _________.

A. next week                        

B. the week previous          

C. following week             

D. the following week

2. The teacher asked students_________ .

A. why did they slept                                  

B. why they were sleeping

C. why they sleep                                         

D. why were they sleeping

3. Daniel said that Tokyo _________ more lively than Seoul.

A. is                                      

B. be                                    

C. was                            

D. were

4. Jack was pessimistic about the exam. I advised him _________.

A. no worry                           

B. not worry                         

C. no to worry                 

D. not to worry

5. He wanted to know where they _________.

A. had lived

B. lived

C. was lived

D. has lived

6. He asked me if I _________.

A. had seen that car

B. saw that car

C. has seen that car

D. see that car

7. Henry told me that he _________ home after the event.

A. walked

B. had walked

C. walking

D. was walking

8. Leo asked her _________ .

A. what time does the meeting end            

B. what time the meeting end

C. what time the meeting ended

D. what time did the meeting end

9. My friend _________ me there’s been an accident on that street.

A. asked                                

B. said                                 

C. spoke                          

D. told

10. Jenny wonders _________ doing well at school.

A. whether her sisters are                          

B. if her sisters were

C. her sisters were                                     

D. her sisters are if

11. David asked Timmy why _________ the film on television the day before.

A. didn’t he watch                                     

B. hadn’t he watched

C. he doesn’t watch                                  

D. he hadn’t watched

12. She asked me if I _________ speak Vietnamese.

A. could

B. can

C. will

D. was

13. She wanted to know what they _________.

A. doing

B. were doing

C. did

D. had been doing

14. The mother asked her son where _________.

A. was

B. is

C. had been

D. has been

15. Mimi wanted to know if he _________.

A. was going to the cinema

B. went to the cinema

C. goes to the cinema

D. had gone to the cinema

16. Bloom asked where_________.

A. her book is

B. her book was

C. her book had been

D. her book had been being

17. The manager asked us what we_________.

A. talked about

B.had been talked about

C. were talking about

D. talking about

18. Max asked whether I _________ this game.

A. had played

B. have played

C. was played

D. played

19. My sister asked me how long I _________ to study in America.

A. planned

B. was planning

C. had been planning

D. planning

20. Minh advised her husband _________ too much.

A. wasn’t drinking

B. don’t drink

C. had not drunk

D. not to drink

21. She told me she _________.

A. didn’t finish her homework

B. hadn’t finished her homework

C. had not been finishing her homework

D. wasn’t finishing her homework

22. He says he _________ London the next week.

A. goes

B. was going to

C. is going to

D. had been gone

23. I told Nick that my parents would come there to visit us _________.

A. the following day

B. tomorrow

C. yesterday

D. next day

24. Emma told me that she _________ anymore.

A. didn’t love me

B. not to love me

C. wasn’t loving me 

D. would not be loving me

25. My dad said that he had done it the week before.

A. the following week

B. the week before

C. the next week

D. last week

Đáp án 10

1. D2. B3. C4. D5. A
6. A7. B8. C9. D10. B
11. D 12. A13. B14. C15. A
16. B17. C18. A19. B20. D
21. B22. C23. A24. A25. B
Đáp án bài tập 9

Bài tập 11

Chuyển thành câu tường thuật

1. “Where is my phone?” he asked.

2. “What are you doing?” he asked.

3. “Has Emily talked to Jessica?” my sister asked me.

4.  “Are you going to bed?” she asked me.

5. “Did you lock the door?” she asked me.

6. “I could play the guitar when I was seven,” she said.

7. “I don’t like peanut butter,” he said.

8. “You should go to school early,” Lily said.

9. “Will you help me, please?” Becky asked. 

10. ”Don’t play the guitar in this room,” the music teacher said.

11. ”What are they talking about?”

12. “I have just sent a letter to Hoa,”  Bella said.

13. “Do you like listening to music?” Alex asked.

14. “Which bike do you like best?” My brother asked me.

15. “Why don’t you help Jack?” Jenny asked her.

16. “Can I pick you up at 8 p.m?” she asked.

17.  “Where is the ideal place to go camping?” Nhung asked.

18. “Hank, please don’t tell anyone your salary.” said Tom.

19. “I’ll call you tomorrow.” 

20. “When was your daughter born?” said the doctor to Linda.

21. “Did Daniel send the book to you?” He asked.

22. “Can I help you, David?” asked Harry.

23.  “Don’t tell her about it.” she said.

24. “Did you buy the red dress?” she asked me.

25. The boy asked, “Who made the noise?”

Đáp án 11

1. He asked where his phone was.

2. He wanted to know what I was doing.

3. My sister asked me if Emily had talked to Jessica.

4. She wanted to know if I was going to bed.

5. He asked me if I had locked the door.

6. She said she could play the guitar when she was three.

7. He said that he didn’t like peanut butter.

8. Lily said that I should go to school early.

9. Becky asked me to help her.

10. The music teacher told us not to play guitar in that room.

11. She asked me what they were talking about.

12. Bella told me that she had just sent a letter to Hoa.

13. Alex asked me if I liked listening to music.

14. My brother asked me which bike I liked best.

15. Jenny wanted to know why she didn’t help Jack.

16. She asked me if she could pick me up at 8 p.m.

17. Nhung asked where the ideal place to go camping was.

18. Tom asked Hank not to tell anyone about his salary.

19. I told him that I would call him the next day.

20. The doctor asked Linda where her daughter had been born.

21. He asked if Daniel had sent the book to me.

22.  Harry asked David if he could help him.

23. She told me not to tell her about it.

24. She asked me if I had bought the red dress.

25. The boy wanted to know who was making the noise.

Trên đây là 11 bài tập câu tường thuật từ cơ bản đến nâng cao, tienganhcaptoc.vn hy vọng sau khi luyện tập, bạn có thể nắm chắc cách sử dụng loại câu thông dụng này.

Chúc bạn học thật tốt nhé!

Bình luận

Bình luận